« Evidencia pre poľnoho… | Úvod | Plán plodín a hnojeni… »

Zákony a nariadenia

26.01.2012 01:21Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu,označovanie a kontrolu

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008