Nariadenie Komisie (EÚ) č. 586/2013

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 586/2013 z 20. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín, a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o dátum predkladania výročnej správy.

Tento obsah bol zaradený v Zákony a nariadenia. Zálohujte si trvalý odkaz.